طرح تشویقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای دستورات رهبری از سال 1396 در خصوص حمایت از تولید و اشتغال ایرانی، اقدام به پخش آگهی تلویزیونی رایگان (تیزر تبلیغاتی رایگان) برای تولیدکنندگان، شرکت ها و کسب و کارهای ایرانی نموده است. بنابراین کلیه شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های تولیدی یا خدماتی داخلی فعالیت دارند می توانند از پخش تیزر تبلیغاتی به صورت صد در صد رایگان در شبکه های مخلتف صدا و سیما بهره‌مند شوند.

شرایط پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی از صدا و سیما در سال 1401

آژانس و کانون تبلیغاتی بعد به عنوان مجری پخش آگهی تبلیغاتی صدا و سیما، مطابق با قوانین اعلامی زیر آماده عقد قرارداد و تولید تیزر تبلیغاتی برای کسب و کارهای واجد شرایط را دارد.

تسهیلات تشویقی حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار گروه سوم (ماده 16)

صاحبان کالای گروه سوم که بیش از 51 % سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است و تولید کننده محصول نهايی برای مصرف کننده نهايی هستند درصورتیکه طی سال 1400 (سال پايه) حداکثر تا سقف 260 میلیارد ريال به کارکنان خود دستمزد و يا حقوق و مزايا پرداخت نموده باشند با ارائه فهرست مورد تأيید سازمان تامین اجتماعی ، مشمول برخورداری از اين طرح شده و میتوانند برابر پرداختهای خود و حداکثر تا سقف 260 میلیارد ريال از تعرفه به نرخ صفرريال ) 100% رايگان( طبق جدول شماره 66 استفاده نمايند.

ضریب ریالی پخش آگهی تسهیلات تشویقی گروه 3

ردیفمبلغ بیمه پرداختی طبق اعلام سازمان تامین اجتماعیدرصد تسهیلاتحداکثر رقم طبق تعرفه
1تا 50 میلیارد ريال300150 میلیارد ريال
2از 50 میلیارد و يک ريال تا 100 میلیارد ريال200200 میلیارد ريال
3از 100 میلیارد و يک ريال تا 150 میلیارد ريال150225 میلیارد ريال
4از 150 میلیارد و يک ريال تا 200 میلیارد ريال و بیشتر130260 میلیارد ريال
جدول تسهیلات تشویقی صدا و سیما در سال 1401

تبصره 91 : آن دسته از بنگاههای اقتصادی مشمول ماده 16 که در سال 1400 از تسهیلات تشويقی استفاده نمودهاند، با رعايت ماده 16 و تبصرههای ذيربط آن در سال 1401 و احتساب 50 درصد دستمزد يا حقوق و مزايای پرداختی به کارکنان خود، حداکثر تا 130 میلیارد ريال مشمول استفاده از ظرفیت مذکور خواهند بود.

تبصره 92 : در بسته حمايتی اين ماده برای گروههای هلدينگی )ماده 13 (، ظرفیت تشويقی حمايت از رونق تولید برای کل هلدينگ 260 میلیارد ريال طبق تعرفه است. شرکتهای وابسته به گروه برای استفاده از اين ظرفیت تشويقی مکلف هستند وضعیت سهام خود را قبل از انعقاد قرارداد مشخص و ارائه نمايند. ادارهکل بازرگانی میتواند براساس درخواست کتبی گروه، ظرفیت تشويقی را بین هريک از اعضای آن توزيع نمايد.

تبصره 93 : چنانچه شرکتی از ظرفیت تشویقی ماده 16 استفاده نماید و بعدا مشخص شود جزء گروه هلدینگ بوده، مازاد پخش گروه تعرفه مصرفی طبق مقررات مجموعه ضوابط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 94 : مبنای محاسبه برای آن دسته از صاحبان کالا و خدمات مشمول استفاده از تسهیلات تشويقی که در سال 1400 از اين طرح استفاده نمودهاند، میزان پرداخت حقوق و مزايا و دستمزد از ماه بعد از استفاده از تسهیلات تشويقی سال 1400 است.

تبصره 95 : مبنای محاسبه و تعیین مبلغ تعرفه قرارداد، ارائه لیست حقوق و مزايای پرداختی يکساله مورد تأيید سازمان تأمین اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبلیغات است.

تبصره 96 : مبلغ طبق تعرفه تبلیغات حمايت از اشتغال داخلی به صورت 50 % تلويزيونی 50 % راديويی تقسیم می شود (به استثناء شبکه های استانی قابل پخش است).

تبصره 97 : در صورتیکه پرداخت حقوق و مزايای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پايه ) 1400 ،) 50% افزايش داشته باشد، مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز 50 % افزايش خواهد يافت.

تبصره 98 : به جهت رعايت حقوق مخاطبین و مصرف کنندگان کالای ايرانی، مشمولین طرح مذکور با توجه به رايگان بودن طرح موظفند آگهی‌های خود را مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سیما و رعايت مسائل کیفی و کمی تهیه و ارائه نمايند.

تبصره 99 : خودروسازان و بیمههای دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 0010 میلیارد ريالی )تسهیلات تشويقی قرارداد 1000 میلیارد ريالی آنها مشمول ماده 13 و ساير مواد مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های بازرگانی سال 1401 خواهند شد( درصورت اتمام پخش قرارداد اصلی و تسويه کامل تعهدات مالی ، مشمول استفاده از اين تسهیلات طبق جدول 66 خواهند بود.

تبصره 100 : تسهیلات تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.

تبصره 101 : اين تسهیلات فقط مشمول کالاهای تولید در ايران است.

تبصره 102 : هر گونه کتاب (اعم از آموزشی و کمک آموزشی) وانتشارات می توانند از بند 4 – 5 استفاده نمايند.

تبصره 103 : چنانچه هريک از صاحب آگهی برخوردار از اين تسهیلات، به هر نحوی از انحاء ،تبلیغات محصولات خود را از شبکه‌های ماهوارهای فارسی زبان پخش کند، اين تسهیلات کانلميکن تلقی شده و هزينه آن بر اساس تعرفه ‌های موجود و به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 104 : صاحبان کالا و خدماتی که تولید محصولات نهایی قند و شکر و نبات و نوشابه انرژی زا می‌نمایند نمی‌توانند از این تسهیلات تشویقی استفاده نمایند

حمایت از مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا (ماده 17)

از آنجا که بر اثر شیوع ویروس کرونا برخی مراکز تولیدی و خدماتی به ويژه در ماه‌های پايانی سال 98 و در ادامه تاکنون با رکود فعالیت‌ها و محدوديت‌های زمانی و مکانی در نظام توزيع و عرضه روبرو شده‌اند (به استثناء فعالیت‌های فضای مجازی) با عنايت به شعار سال 1400 تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی، رسانه ملی که همواره در راستای تحقق شعارهای سال درپی حمايت از تولیدکنندگان و صاحبان کالا و خدمات داخلی است، به منظور حمايت از صنوف مختلفی که از اين شرايط آسیب دیده‌اند، به قراردادهای یکساله سال 1401 و يا تفاهمنامه‌ها و قراردادهای سه ساله و پنج ساله منعقد شده و يا منعقد خواهند شد صنوف مشروحه زير، مشروط بر اينكه برای اجرای تعهدات فی مابین نسبت به عقد قرارداد اولیه و يا قرارداد و تفاهم نامه سه ساله و يا پنج ساله فقط به صاحب آگهی مشارکت کننده در گروه که مشمول اين بند میشود در حال پخش و يا ادامه پخش داشته باشند ، امتیازاتی اعطا می‌نماید.